Podstawowe Akty Prawne

Podstawowe Akty Prawne

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz 483, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r., poz. 159)
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst. jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634, ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r., Nr 174, poz. 1039, ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 321, poz. 1375, ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, ze zm.)
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271, ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 174, ze zm.)
 11. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1708, ze zm.)
 12. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r., Nr 174, poz. 1038, ze zm.)
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 1182, ze zm.)
 14. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 947)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 177)
 16. Rozprządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012r., poz. 740)
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielanie wymaga zgody (Dz. U. z 2012r., poz. 494)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r., Nr 81, poz. 484)
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. z 2004r., Nr 104, poz. 1108)

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.