Prawa Pacjenta Szpitala

Prawa Pacjenta Szpitala

PRAWA PACJENTA SZPITALA

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach. Taka informacja powinna byc umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, a w przypadku pacjentów, którzy nie mogą się poruszać - w pomieszczeniu gdzie znajduje się Pacjent.
 2. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy, w tym profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 3. Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza (w tym lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego). W stanach nagłych Pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej bez skierowania.
 4. Pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Ma prawo żądać, aby lekarz, który udziela Pacjentowi świadczeń zdrowotnych, zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Lekarz może odmówić zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna to za bezzasadne, a wspomniane żądanie oraz jego odmowa powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Dotyczy to również świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę i położną.
 5. Pacjent ma prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Personel medyczny nie może prosić Pacjenta o zaopatrzenie się w jakiejkolwiek materiały medyczne podczas pobytu Pacjenta w szpitalu.
 6. Pacjent ma prawo do pomieszczenia oraz wyżywienia adekwatnych do Jego stanu zdrowia.
 7. Pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego (w tym lotniczego) do najbliższego podmiotu, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz z powrotem, na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Transport sanitarny przysługuje Pacjentowi w sytuacji natychmiastowej konieczności leczenia w placówce medycznej, w celu zachowania ciągłości leczenia oraz gdy Pacjent ma schorzenia narządu ruchu, które uniemożliwiają korzystanie z transportu publicznego.
 8. Pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności. W trakcie udzielania Pacjentowi pomocy medycznej powinny być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo innych osób (w tym osób wykonujących zawód medyczny oraz studentów uczelni medycznych) wymaga zgody Pacjenta i lekarza, który udziela świadczenia medycznego.
 9. Lekarz, wykonujący świadczenia na rzecz Pacjenta, zobowiązany jest do zadbania, aby liczba studentów i ich zachowanie nie naruszały prawa Pacjenta do intymności. Pacjent zawsze może prosić o udzielenie świadczenia bez obecności studentów.
 10. Lekarz nie powinien omawiać choroby Pacjenta i zadawać Pacjentowi intymnych pytań w obecności innych pacjentów. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Jeżeli Pacjent znajduje się w stanie terminalnym, ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i zminimalizowanie cierpień innego typu.
 11. Pacjent ma prawo do wyczerpującej i zrozumiałe informacji o swoim stanie zdrowia.
 12. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji na Jego temat.
 13. Pacjent może wypisać się ze szpitala na własne żądanie. Wcześniej jednak lakarz ma obowiązek w jasny i zrozumiały sposób poinformować Pacjenta o przewidzianych konsekwencjach dla jego zdrowia i życia, a związanych z zaprzestaniem leczenia szpitalnego.
 14. Pacjet ma prawo wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 15. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Po zakończonym leczeniu szpitalnym Pacjent powinien otrzymać kartę informacyjną dotyczącą rozpoznania choroby, wyników badań, zastosowanego leczenia, terminów wykonywanych zabiegów, dalszych wskazań, czasu zwolnienia od pracy, adnotacji o zapisanych lekach oraz terminach planowanych konsultacji.
 16. Pacjent ma prawo do poszanowania Swojego życia prywatnego i rodzinnego, w tym prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób wskazanych przez Pacjenta. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna polega również na sprawowaniu opieki nad pacjentką w okresie ciąży, porodu i połogu.
 17. Jeżeli Pacjent skorzysta z ww. możliwości, personel medyczny nie może wyręczać się rodziną czy bliskimi osobami w opiece nad chorym, nadal ma obowiązek nadzoru nad prawidłową opieką nad Pacjentem i troski o Niego. Pożądanym jest wcześniejsze ustalenie, jaką opiekę pielęnacyjną będzie wykonywała osoba wskazana przez Pacjenta, a jaką personel medyczny.
 18. Ewentualne koszty wynikające z korzystania z prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego oraz z dodatkowej opieki ponoszone są przez Pacjenta.
 19. Informacja o wysokości opłat oraz sposobie ich ustalania jest jawna i musi być udostępniona w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych Pacjentowi.
 20. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 21. Pacjent ma prawo zgłosić sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 22. Pacjent ma prawo do dochodzenia do swoich praw.
 23. Pacjent ma prawo nie zgodzić się być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci. Jeżeli Pacjent nie chce być dawcą organów lub tkanek po śmierci, musi za życia wyrazić Swój sprzeciw poprzez:
 24. Pacjent ma prawo nie zgodzić się na przeprowadzenie sekcji zwłok po Swojej śmierci. Pisemny sprzeciw, który należy przekazać lekarzowi prowadzącemu, celem załączenia do dokumentacji medycznej, powinien zawierać:
  1. dane osobowe Pacjenta,
  2. datę i miejsce sporządzenia pisma,
  3. oświadczenie woli o wyrażeniu sprzeciwu wobec sekcji zwłok,
  4. własnoręczny, czytelny podpis Pacjenta.
 25. W przypadku Pacjenta, który nie ukonczył 16 lat lub osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, sprzeciw, o którym mowa w punktach 23 i 24, może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku Pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, sprzeciw może wyrazić również sam małoletni.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.