www.mcz.pl                 Programy unijne

RODO

RODO

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych
wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych
 jest podstawowym prawem każdej osoby,  
Zarząd „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A., informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 66, numer telefonu 76 84 60 300.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: k.wlosek@pws-kancelaria.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

  • na podstawie zgody osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określonym przy wyrażaniu zgody;
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą dane, przed zawarciem umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych;
  • w celu ochrony interesów osoby, której dotyczą dane osobowe lub innych osób fizycznych;
  • w celu wykonania zadania realizowanego przez Administratora Danych Osobowych w interesie publicznym;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora zadań i usług objętych przedmiotem jego działalności.

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), podmioty uprawnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, w odniesieniu do osób korzystających z usług w ramach abonamentowej opieki medycznej oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy – podmioty finansujące w/w świadczenia.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji medycznej, pracowniczej oraz rozliczeniowej.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

8. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w tym w szczególności świadczeń i usług zdrowotnych, przez Administratora.

11. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.