A A+ A++

Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń

Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń
 1. OSOBA ZATRUDNIONA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisemi pieczątką zaladu pracy (aktualna, tzn. jeżeli nie upłynęło 30 dni od daty ostatniego ostemplowania),
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub bieżący raport ZUS RMUA,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy.

Nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni.

2. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA CIĄGŁYM ZWOLNIENIU LEKARSKIM:

 • zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia (takie osoby mająprawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia).

3. EMERYT, RENCISTA:

 • aktualna legitymacja emeryta lub rencisty,

W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA...),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (w tym w szczególności odcinek przekazu).

4. OSOBY UBEZPIECZONE W KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (potwierdzenie przelewu/wpłaty składek).

5. CZŁONKOWIE RODZIN OSOBY UBEZPIECZONEJ:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia(druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się (pomiędzy 18. a 26. rokiem życia) dodatkowo należy też przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

6. OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzenie przelewu/wpłaty składek).

7. OSOBY PRACUJĄCE NA WŁASNY RACHUNEK LUB UBEZPIECZAJĄCE SIĘ DOBROWOLNIE:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument z ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

8. OSOBY BEZROBOTNE:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

9. OSOBY NIEUBEZPIECZONE, SPEŁNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) miasta/gminy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

10. OSOBY UBEZPIECZONE W INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

11. KOBIETY W OKRESIE CIĄŻY, PORODU I POŁOGU ORAZ DZIECI DO LAT 18 (NIE ZGŁOSZONE DO UBEZPIECZENIA)

 • mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych dla ubezpieczonych, gdyż są one finansowane przez budżet państwa.

Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały uwzględnione w systemie ubezpieczeń, np. z powodu braku PESEL.

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń:

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa,
 • daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.