A A+ A++

PACJENT - Klauzule Informacjne

 • Home
 • RODO
 • PACJENT - Klauzule Informacjne
PACJENT - Klauzule Informacjne

Pacjent - Klauzula Informacja (dane uzyskane od osób, których te dane dotyczą):

UZYSKANIE DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSÓB, KTÓRYCH TE DANE DOTYCZĄ

W PRZYPADKACH MEDYCZNYCH (pacjent, małoletni, osoba ubezwłasnowolniona)

Informacja dla Pacjenta/Opiekuna Małoletniego/Ustawowego Przedstawiciela Osoby Ubezwłasnowolnionej wymagana art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd “MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, numer telefonu 76 84 60 300.
 2. “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@mcz.pl
 3. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych:
 • potrzeba przetwarzania dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (szczegółowy zakres usług dostępny jest na stronie www.mcz.pl),
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenach placówek medycznych celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • zgoda osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określanym przy wyrażaniu zgody.

W przypadku ujawnienia danych osobowych w ramach relacji pośrednio związanych z realizowanymi przez Administratora świadczeniami medycznymi, dane osobowe mogą być przetwarzane również na potrzeby obsługi w/w relacji (w szczególności korespondencji).W tej sytuacji prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w placówkach administratora oraz na stronie www.mcz.pl.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą w szczególności: podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), podmioty uprawnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.11.2008 r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, w odniesieniu do osób korzystających z abonamentowej opieki medycznej oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy – podmioty finansujące w/w świadczenia, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, zleceniobiorcą świadczącym usługi z zakresu kompleksowej obsługi informatycznej, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych* (*jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora), a także do przenoszenia danych** (**jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany) – w sprawie realizacji praw należy kontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2)
 4. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez nią zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w sprawie realizacji uprawnienia należy kontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2)
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w szczególności świadczeń i usług zdrowotnych, przez Administratora.

    W związku ze stosowaniem na terenie „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, także wizerunek osób przebywających na terenie „MCZ” S.A. jest rejestrowany w sposób automatyczny.

 1. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Pacjent - Klauzula Informacja (dane uzyskane z innych źródeł niż od osób, których te dane dotyczą)

UZYSKANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ, NIŻ OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W PRZYPADKACH MEDYCZNYCH

Informacja dla Pacjenta/Opiekuna Małoletniego/Ustawowego Przedstawiciela Osoby Ubezwłasnowolnionej wymagana art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd “MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, numer telefonu 76 84 60 300.
 2. “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:iod@mcz.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana dotyczące zostały pozyskane od podmiotu finansującego świadczenia opieki zdrowotnej (pracodawca w przypadku AOM/medycyny pracy; ubezpieczyciel).
 4. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer NIP, data urodzenia, dane o zdrowiu fizycznym i psychicznym.
 5. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych:
 • potrzeba  przetwarzania dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (szczegółowy zakres usług dostępny jest na stronie www.mcz.pl),
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w zakresie dokonywania rozliczeń z podmiotami finansującymi świadczenia oraz w zakresie monitoringu ,
 • zgoda osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określanym przy wyrażaniu zgody.

W przypadku ujawnienia danych osobowych w ramach relacji pośrednio związanych z realizowanymi przez administratora świadczeniami medycznymi, dane osobowe mogą przetwarzane również na potrzeby obsługi w/w relacji (w szczególności korespondencji).
W tej sytuacji prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w placówkach administratora oraz na stronie www.mcz.pl.

6.     Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą w szczególności: podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), podmioty uprawnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. Zm.), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, w odniesieniu do osób korzystających z abonamentowej opieki medycznej oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy – podmioty finansujące w/w świadczenia, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, zleceniobiorcą świadczącym usługi z zakresu kompleksowej obsługi informatycznej, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

7.     Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 5 oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej.

8.     Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych* (jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora), a także do przenoszenia danych** (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany) – w sprawie realizacji praw należy kontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2).

9.     Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez nią zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w sprawie realizacji uprawnienia należy kontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2).

10.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w szczególności świadczeń i usług zdrowotnych, przez Administratora.

W związku ze stosowaniem na terenie „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, także wizerunek osób przebywających na terenie „MCZ” S.A. jest rejestrowany w sposób automatyczny.

12.   Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 • Pacjent - Klauzula Informacja (dane uzyskane od osób, których te dane dotyczą).pdf Pobierz
 • Pacjent - Klauzula Informacja (dane uzyskane z innych źródeł niż od osób, których te dane dotyczą).pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.